Plastpur Sp. z o.o. ul. Osiedle Rzemieślnicze 48, 85-758 Bydgoszcz

plen

Ogólne Warunki Sprzedaży

Znajdujesz się w : Oferta >> Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady współpracy z PLASTPUR Sp. z o. o. (PLASTPUR) oraz stanowią integralną część wszystkich umów i zamówień, chyba, że ich stosowanie zostało wyraźnie dwustronnie wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dokonanie jakiejkolwiek czynności zakupu w PLASTPUR jest równoznaczne z akceptacją OWS.

§ 2 Usługi i produkty

1. Prezentowane przez PLASTPUR usługi lub produkty, ich zdjęcia, rysunki, dane dotyczące rozmiaru, wagi, kolorów, właściwości technicznych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba, że stwierdzono, co innego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. PLASTPUR zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, o których mowa w ust. 1.
3. PLASTPUR zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie do swoich produktów.
4. PLASTPUR nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie projektów przedłożonych przez Klienta. PLASTPUR nie ponosi odpowiedzialności za związane z tym konsekwencje prawno-finansowe.
5. Klient oświadcza, że przedłożone przez niego projekty, wszelkie związane z nimi dokumenty i udzielone informacje nie naruszają praw osób trzecich.
6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przez Klienta udostępnionych mu przez Plastpur próbek lub wzorów produktów, Klient zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej / elektronicznej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, miejsce dostawy zamówienia, rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, oczekiwany termin dostawy oraz informację o osobie składającej zamówienie, uprawnionej do reprezentowania Klienta.
2. PLASTPUR zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych odpowiednio do procesu produkcji.
3. PLASTPUR jest związany terminem dostawy tylko wtedy, gdy potwierdzi go na piśmie / w formie elektronicznej.
4. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część nie zostanie przez Klienta odebrana w umówionym terminie z przyczyn, za które PLASTPUR nie ponosi odpowiedzialności, Klient zapłaci wynikłe stąd koszty, w szczególności koszty przewozu oraz zwrotu towaru przez przewoźnika do siedziby spółki PLASTPUR, a nadto wynagrodzenie za wykorzystanie powierzchni magazynowej w wysokości 1% cenny netto nieodebranego towaru za każdy dzień składowania towaru po opóźnieniu w odbiorze, do którego to wynagrodzenia będzie doliczony podatek od towarów i usług.
5. Umówiony termin realizacji zamówienia przestaje wiązać, jeżeli Klient nie dostarczy rzeczy lub dokumentów leżących po jego stronie lub nie udzieli informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.
6. PLASTPUR może wstrzymać się z rozpoczęciem lub kontynuacją realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz PLASTPUR.
7. Zamawiający jest zobowiązany do określenia w zamówieniu nazwy handlowej / numeru lub innego identyfikatora zamawianego produktu jednoznacznego dla PLASTPUR, niezbędnego do realizacji zamówienia. W razie braku wskazania PLASTPUR może wstrzymać się realizacją zamówienia lub odmówić jego realizacji.
8. Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia swoich wymogów jakościowych i formalnych (normy, atesty, certyfikaty), którym mają odpowiadać zamawiane produkty. Jeżeli zamawiający nie sprecyzuje i nie uzgodni z PLASTPUR szczegółowo swoich oczekiwań jakościowych, zamówienie zostanie zrealizowane według standardów przyjętych przez PLASTPUR dla tego typu wyrobów.
9. Jeżeli w trakcie realizacji kolejnych dostaw zamawiający zechce zmienić wymogi jakościowe wyrobów, to każdorazowo wymagane są dodatkowe uzgodnienia z PLASTPUR w zakresie możliwości wprowadzenia takich zmian oraz ewentualnej zmiany ceny.

§ 4 Miejsce wykonania umowy, opakowanie, wysyłka i ubezpieczenie towaru

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, miejscem wykonania umowy jest siedziba PLASTPUR w Bydgoszczy. Dostawę uznaje się za zakończoną w dniu wydania towarów z magazynu PLASTPUR –postawienie do dyspozycji odbiorcy. Zamawiający zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia, dokonanego w dowolnej formie. Zawiadomienie jest skuteczne, jeśli odebrała je osoba upoważniona lub pracownik Zamawiającego, który zwykle zajmuje się zamawianiem towaru lub organizacją odbioru towaru.
2. W przypadku braku uzgodnień, co do sposobu opakowania i wysyłki przedmiotu zamówienia, PLASTPUR uczyni to z uwzględnieniem jego właściwości i przewidywanego sposobu transportu.
3. Na życzenie i koszt Klienta PLASTPUR ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym przez Kupującego.

§ 5 Płatności

1. Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
2. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu należności na konto PLASTPUR.
3. W przypadku przekroczenia przez Klienta chociażby jednego terminu zapłaty, PLASTPUR może postawić w stan natychmiastowej wymagalności wszystkie pozostałe wierzytelności przysługujące mu wobec Klienta, nawet, jeżeli ich termin płatności jeszcze nie upłynął, a nadto do czasu całkowitej zapłaty może powstrzymać się z wykonaniem swych zobowiązań.
4. Jeżeli PLASTPUR, poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do sytuacji finansowej Klienta, która może uniemożliwić terminową płatność zobowiązań, PLASTPUR może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
5. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania umowy nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar.

§ 6 Odpowiedzialność PLASTPUR

1. PLASTPUR zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wykonaniu przyjętych zamówień, a w wypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia zobowiązuje się do naprawienia szkody udowodnionej przez Klienta w sposób niebudzący wątpliwości - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. PLASTPUR zobowiązuje się do naprawienia szkody w pełnej wysokości, gdy została wyrządzona umyślnie. W wypadkach szkody nieumyślnej wysokość odszkodowania ograniczona jest do równowartości netto towaru wytworzonego wadliwie albo w sposób sprzeczny z umową. PLASTPUR nie ma obowiązku naprawienia szkody, jeżeli na pierwsze wezwanie Klienta niezwłocznie dostarczy towar wolny od wad albo wady usunie.
3. PLASTPUR nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych poza przypadkami, gdy przyjął na siebie zobowiązanie zapłaty takich kar w umowie zawartej pod rygorem nieważności na piśmie, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji PLASTPUR.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę PLASTPUR ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Kupujący może dochodzić uprawnień z rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia PLASTPUR o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na adres podany w ostatniej umowie, zamówieniu lub innej czynności handlowe uważana jest za doręczoną.
2. W przypadku wyłączenia tylko niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. PLASTPUR nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Klienta, chyba, że wyraźnie określono to w umowie podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji PLASTPUR.
4. OWS nie mają zastosowania w sprzedaży na rzecz konsumentów w takim zakresie, w jakim są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami o sprzedaży konsumenckiej.
5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PLASTPUR. Spory rozstrzygane będą według prawa polskiego (materialnego i procesowego).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7. OWS są podawane do wiadomości Klientów poprzez ich publikację na stronie internetowej PLASTPUR pod adresem www.plastpur.pl oraz poprzez przywołanie w dokumentach handlowych, a w wypadkach korespondencji elektronicznej poprzez przywołanie ich w tej korespondencji.

Copyright © PLASTPUR

Projekt i wykonanie: PRO-LINK